Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

 1. Pharmafit Sport Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során
  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek
  a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
  rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
 2. Pharmafit Sport Kft. tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez
  fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk,
  azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett
  adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a
Rendelet tanulmányozását.

Fogalmak

 • Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
  bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
  természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
  tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
  továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér-hetővé tétel útján, összehangolás vagy
  összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
  szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
  meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
  adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
  tagállami jog is meghatározhatja;

 • Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
  akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
  közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
  férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

 • Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
  szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
  személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
  kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
  alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
  adatok kezeléséhez;

 • Profilalkotás - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
  személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
  értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
  személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
  vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
  jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

1. Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Pharmafit Sport Kft.
Székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
Postai címe: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
Cégjegyzékszáma: 01-09-984975
Adatvédelmi ügyfélszolgálat e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19.

2. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok
megismerésére jogosultak

Adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban
szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék
az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 • szerződéskötési szándék
 • szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a
megjelölt megőrzési ideig.

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adatmegnevezése Megőrzési idő
Név

Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá
kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év

Partner cégnél betöltött pozicíió
email cím
telefonszám

3. Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása

Adatkezelő személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai
normákat betartja.

Adatkezelő:

 • Időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési
  gyakorlatáról.

 • Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött
  információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő
  mértékű.

 • Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes
  adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.

 • Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak
  védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja.
  Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem
  történik.

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt
tevékenységekre:

Adatfeldolgozó Cégjegyzékszám/adószám Végzett tevékenység
New Event Kft. 01-09-197549

IT üzemeltetés, adattárolás,
mentés

ARKConsulting Kft. 13-09-108325

munkaviszony kezelés,
bérszámfejtés

Kulcs-Soft Kft. 01-10-045531 üzemeltetés támogatás

Adatkezelő az adatokat következő címzetteknek továbbítja:

 • Társaság ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó
  munkavállalói,

 • Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

4. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
  közölték vagy közölni fogják.

Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

Hordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik
  fél; és

 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

5. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

Törlés

(1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;

 2. Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes
  hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt
  tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
  kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
  amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
  komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

(1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:

 1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;

 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli
  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos
  indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Adatkezelő Érintettt, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott
esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7. Tájékoztató változásai

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa
vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított
változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve
informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2018.05.22.